یون منفی

فواید بخور سرد

/benefits-of-cold-humidifire

در فصل زمستان و در مناطق خشک تنفس برای ریه به دلیل پایین بودن رطوبت هوا دشوار می شود و این دشواری برای کودکان بیشتر نیزمیباشد. برای جبران کمبود رطوبت هوا از دستگاه های رطوبت ساز محیط استفاده می شود، بخور سرد قطرات آب را به ذرات بسیارریزی تبدیل میکند و به فاصله بیشتری در هوا پخش می کند. به نوعی دستگاه بخور سرد آب پودر و در محیط پخش می کند، این عمل بهافزایش رطوبت کمک و باعث تنفس راحت تر برای ریه می شود.