نحوه اندازی گیری قند خون

آشنایی با نحوه عملکرد دستگاه سنجش قند خون

/how-to-use-glucometer

نحوه عملکرد دستگاه سنجش قند خون در سایر مارک ها تقریباً یکسان است. البته در برخی از مارک ها همچون گلوکومتر نیاز به مقدمه چینی بیشتری برای سنجش میزان قند خون وجود دارد. توجه داشته باشید زمانی می توانیم میزان سطح قند خون را به شکل صحیح به دست آوریم که نکات مربوط به این سنجش را انجام دهیم.