مواج

جلوگیری از زخم بستر با تشک مواج امکان پذیر است؟

/prevent-bed-sores

زخم بستر به عنوان یک مشکل رایج است که در بیمارانی که تحرک کمی دارند و ساکن مانده اند، مشاهده می شود. جلوگیری از زخم بستر با تشک مواج امکان پذیر بوده و بیماران بر اساس وزن و شرایط جسمی خود، می توانند از تشک مواج سلولی و یا تخم مرغی استفاده نمایند.