آیفون 2022

آیفون 14 چه شکلی خواهد بود؟

/guessing-about-the-iphone-14

در حال حاضر آیفون 13 در حال عرضه است و می توان بر اساس آن، در مورد سخت افزار و شکل ظاهری آیفون 14 پیش بینی هایی کرد. همچنین بزرگانی در زمینه پیش گویی کردن مدلهای جدید اپل هستند که گاهی حدسیات درست و کاملی دارند.